Văn bản
  • Số 570 QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua-Khen thưởng thị xã Đông Triều
  • «Trở về
Số hiệu: 570/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/06/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 2