Văn bản
  • Số 190 UBND-TH5 V v thông báo Thông tư của Bộ Nội vụ mới ban hành quy định sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, CCVC và người lao động
  • «Trở về
Số hiệu: 190/UBND-TH5
Ngày ban hành: 05/07/21
Cơ quan ban hành: UBND TỈNH QUẢNG NINH
Trích yếu:
1 of 1